دستور خیسانده انجیر-شربت انجیر

💝 فواید:
درمان بواسیر
درمان نقرس