امام هادی صلوات الله علیه

شیعه شده بود، شیعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی امام هادی صلوات الله علیه

دلیلش را پرسیدند. گفت: 

از اصفهان آمده بودم بغداد؛

همشهری ها می دانستند آدم زبان‌داری هستم؛

مرا فرستاده بودند پیش متوکل برای عرض شکایت.