الاختصاص
اشاره:
سرشناسه : مفید، محمدبن محمد، ق 413 - 336
عنوان و نام پدیدآور : الاختصاص / ابی عبدالله محمدبن محمدبن النعمان العکبری البغدادی الشیخ المفید؛ تحقیق علی اکبر الغفاری، محمود الزرندی
مشخصات نشر : بیروت: دار المفید، 1414ق. = 1993م. = 1372.
مشخصات ظاهری : 453 ص.نمونه