دل نوشته...

با امام زمان حرف بزن...

هر گاه به زمین افتادم،
دستان پر مهرت اشک چشمانم را برگرفت و بلندم کرد.
هر زمان دست التماسم به دعا بالا رفت،
تو زیرش را به بهای شفاعتت، امضا کردی.
هر وقت دلم برای دیگری رفت،
تو دلت برای من ریخت...