خربزه
امام صادق صلوات الله علیه درباره خربزه فرمود " خربزه سنگ مثانه را آب می کند .

سوره انشراح
در روایت درباره سوره انشراح آمده است " نوشیدن آب سوره انشراح سنگ مثانه را خرد می کند و راه مثانه را باز می کند و از سردی جلوگیری می کند .

مرکب 3
در روایت آمده است " داروی عجیبی است که به اذن خداوند مفید است ... بلغم را قطع می کند و سنگ مثانه را آب می کند و تفاله و مواد زایدی که در مثانه جمع می شود را آب می کند و همچنین برای پهلو درد مفید است .