⚜رسول رحمت صلوات الله علیه وآله⚜
💦🍃کندر بخورید ؛ زیرا
همانطور که انگشت، عرق را از پیشانى پاک مى کند، کندر هم سوزش قلب را مى برد

⚜ کمر را محکم می گرداند
⚜ عقل را زیاد مى کند
⚜ ذهن را ذکاوت می دهد
⚜ چشم را جلا مى بخشد
⚜ فراموشى را از میان مى برد.

📚بحار الانوار(ط-بیروت) ج 59 ،ص29