لبنیات را همیشه با مصلح بخورید تا بیمار نشوید و ضرر آن به شما نرسد.
 نکته: منظور لبنیات طبیعی است.
اگر لبنیات طبیعی نیست و پاستوریزه و کارخانه ای است
هرگز نخورید. هیچ خاصیتی ندارد و عامل بیماری است.

درمانگران عزیز طب های سنتی به جای پرهیز دادن افراطی  بیماران از لبنیات ، از مصلحات سفارش شده معصومین استفاده کنند.

🔸شیر با خرما یا عسل
🔸پنیر با گردو
🔸ماست و دوغ با زنیان