در برخی از موارد ساده است؛ لذا
🔅1ـ هر روز: نصف لیوان دوغ شیرین کم چرب با نصف لیوان آب تُرُب سفید مخلوط کرده و میل کنید، 
🔅 2ـ خارخسک (جوشانده یا دمکردۀ برگ و میوۀ آن و یا عرق طبیعی آن) میل کنید،
🔅3ـ انگور بخورید.

🔰 امّا در برخی از موارد پیچیده است؛ زیرا از چند عامل مختلف پدید آمده (مانند: سنگ و شِنِ کلیه، توده‌های کلیه، کیست داخلی کلیه و...) لذا بایستی عامل‌ها را شناسائی و درمان کنید و آب سیب رسیدۀ شیرین تازه بعد از هر غذا میل کنید.