🌼🍃 #اسلام_واقعی
🌼🍃نتیجه مهربانی به یک سگ:
روزی 💕امام حسین صلوات الله علیه از جائی عبور میکردند که دیدند جوانی به سگی غذا می دهد.
💕امام خوشحال شدند و فرمودند:
چرا این گونه به سگ مهربانی می کنی ؟🌼🍃
جوان عرض کرد:
غمگین هستم، می خواهم با خشنود کردن این حیوان، غم و اندوه من مبدل به خشنودی گردد.
اندوه من از این است که غلام یک نفر یهودی هستم و می خواهم از او جدا شوم🌼🍃
💕امام حسین صلوات الله علیه با آن غلام نزد صاحب او که یهودی بود آمدند. 💕امام حسین صلوات الله علیه دویست دینار به یهودی داد ، تا غلام را خریداری کرده و آزاد سازد🌼🍃
یهودی گفت:
این غلام را به خاطر قدم مبارک شما که به خانه ما آمدید به شما بخشیدم و این بوستان را نیز به شما بخشیدم.
💕امام حسین صلوات الله علیه هماندم غلام را آزاد کرد و همه آن بوستان و دویست دینار را به او بخشید.
سرانجام آن مرد یهودی و همسرش که تحت تاثیر محبت امام حسین صلوات الله علیه💜 قرار گرفته بودند، مسلمان شدند.🌼🍃

📚مناقب آل ابی طالب - ج 4 - ص 75