هارون الرشید، طبیبی مسیحی داشت که مهارت او در طب معروف بود . روزی این طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی گفت: من در کتاب آسمانی شما چیزی از طب نمی یابم، در حالی که دانش مفید بر دو گونه است: علم ادیان و علم ابدان .
او در پاسخش چنین گفت: خداوند همه دستورات طبی را در نصف آیه از کتاب خویش آورده است: «کلوا و اشربوا و لا تسرفوا»(1) ، و پیامبر ما نیز طب را در این دستور خویش خلاصه کرده است: «المعدة بیت الادواء و الحمیة راس کل دواء و اعط کل بدن ما عودته »(2) ; «معده خانه همه بیماری هاست و امساک سرآمد همه داروهاست و آن چه بدن را عادت داده ای (از عادت صحیح و مناسب)، آن را از او دریغ مدار» .
طبیب مسیحی هنگامی که این سخن را شنید، گفت: «ما ترک کتابکم و لا نبیکم لجالینوس طبا» ; «قرآن شما و پیامبرتان برای جالینوس (پزشک معروف یونانی) طبی را باقی نگذاشته اند.

(1). سوره اعراف   آیه31
(2). بحار الانوار، ج62، ص290.