🔹داروی هوش.
🔹معجون حافظه- بسیار قوی و مجرب،بهترین درمان فراموشی
🔹داروی مفرّح
🔹داروی ابن مسعود
🔹تعدیل طبایع اربعه
🔹شافیه19ماهه با حنظل
🔹شستشوی با پودر دندان.
🔹حجامت کردن
🔹خوردن عسل
🔹خوردن کرفس
🔹روزه گرفتن
🔹خوردن کندر و جویدن
🔹خوردن سرکه طبیعی
🔹خوردن انار با شحم آن
🔹خوردن گوشت گردن گوسفند
🔹خوردن حلوا
🔹خوردن عدس
🔹خوردن به
🔹خوردن انجیر
🔹مسواک زدن چوب اراک و زیتون
🔹مسواک زدن بصورت ناشتا با آسیاب شده نرم ترکیب یک مثقال هلیله زرد، یک مثقال عاقرقرحا و دو مثقال خردل
🔹خوردن سه تکه زنجبیل پرورده بهمراه عسل
🔹ناشتا خوردن 21 عدد مویز
🔹خوردن آسیاب شده کندر نر و میخک هر روز یک قاشق چایخوری
🔹دعای مطالعه
🔹خواندن آیت الکرسی
🔹خواندن ونوشتن دعا های حفظ
🔹نوشتن سوره یس را با گلاب و زعفران و خوردن هر روز یک بارآبش را تا7 روز (هرچه می شنود حفظ می کند و عزیز می شود)