مجمع البحرین
اشاره:
سرشناسه : طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979-1085ق .
عنوان قراردادی : مجمع البحرین و مطلع النیرین
عنوان و نام پدیدآور : مجمع البحرین / فخرالدین الطریحی ؛ تحقیق احمد الحسینی .
مشخصات نشر : تهران : مرتضوی ‫، 1375 -
مشخصات ظاهری : ‫ج.
شابک : ‫ 25000 ریال ‮ ؛ ‫ 4500 ریال (ج.5، چاپ سوم)‮
یادداشت : عربی.
یادداشت : این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است .
یادداشت : ج . 4، 5 و 6(چاپ سوم : 1375).
یادداشت : کتابنامه .
موضوع : قرآن -- واژه نامه ها
موضوع : زبان عربی -- واژه نامه هازبان عربی -- واژه نامه ها
موضوع : احادیث- واژه نامه ها
شناسه افزوده : حسینی ، احمد، 1315 -
رده بندی کنگره : ‫ BP67 ‫ /ط4م 3 1375
رده بندی دیویی : ‫ 297/13
شماره کتابشناسی ملی : م 75-7623
هذا الکتاب ...:
المقدمه؛ کتاب الألف؛ کتاب الباء؛ کتاب التاء؛ کتاب الثاء؛ کتاب الجیم؛ کتاب الحاء؛ کتاب الخاء؛ کتاب الدال؛ کتاب الذال؛ کتاب الراء؛ کتاب الزای؛ کتاب السین؛ کتاب الشین؛ کتاب الصاد؛ کتاب الضاد؛ کتاب الطاء؛ کتاب الظاء؛ کتاب العین؛ کتاب الغین؛ کتاب الفاء؛ کتاب القاف؛ کتاب الکاف؛ کتاب اللام؛ کتاب المیم؛ کتاب النون؛ کتاب الهاء

دانلود