بحر الجواهر
مشخصات کتاب:
شماره کتابشناسی ملی : 1932/1/1/1/1
سرشناسه : هروی، محمدبن یوسف
عنوان و نام پدیدآور : بحر الجواهر[چاپ سنگی]محمدبن یوسف الطبیب الهروی تصحیح محدرضی بن محمدحسین طباطبایی سمنانی
وضعیت نشر : طهران میرزا سید رضی حکیم باشی 1288ق. (طهران: کارخانه میرزا علی اکبر طهرانی)
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)17/5x 27س م
مشخصات ظاهری اثر : نسخ
مقوایی روکش تیماج قهوه ای روشن
شماره بازیابی : 1932 ن.1 ث.254126

عناوین اصلی کتاب شامل:
[هویه الکتاب]؛ پیشگفتار؛ سخن آغازین ؛ [مقدمه مؤسسه احیاء طب طبیعی]؛ مقدمه المؤلف ؛ [معجم اللغات الطبّیه]؛ [الفهارس]

دانلود