طب النبی صلی الله علیه وآله
اشاره:
سرشناسه : مستغفری ، جعفربن محمد، ق 432 - 350
عنوان و نام پدیدآور : طب النبی / تالیف ابوالعباس مستغفری . / طب الصادق / تالیف محمد خلیلی ؛ ترجمه یعقوب مراغی .
مشخصات نشر : قم : مومنین ، 1378.
مشخصات ظاهری : 176ص.
شابک : ‫5200ریال ‫ 9646815073 : ؛ 10000ریال
یادداشت : ‫بالای عنوان : روش تندرستی در اسلام .
یادداشت : ‫چاپ سوم : 1381.
یادداشت : ‫چاپ چهارم: 1385.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : طب الصادق
موضوع : پزشکی اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14
موضوع : بهداشت همگانی -- متون قدیمی تا قرن 14
شناسه افزوده : جعفربن محمد(ع )، امام ششم ، 148 - 80ق . طب الصادق
شناسه افزوده : خلیلی ، محمد، 1968 - 1900. طب الصادق
شناسه افزوده : مراغی ، یعقوب ، مترجم
رده بندی کنگره : ‫R128/3 /م 5ط2 1378
رده بندی دیویی : 610/917671
شماره کتابشناسی ملی : م 79-21090
هذا الکتاب ...:
طب النبی

دانلود