طب الامام الرضا علیه السلام المسمی بالرساله الذهبیه
اشاره:
سرشناسه : علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، ق 203 - 153
عنوان قراردادی : الرساله الذهبیه
عنوان و نام پدیدآور : طب الامام الرضا علیه السلام المسمی بالرساله الذهبیه / وضع المقدمه محمدمهدی سیدحسن الخرسان
مشخصات نشر : قم : شریف الرضی ، 1410ق . = 1369.
مشخصات ظاهری : ص 48
شابک : بها:200ریال ؛ بها:200ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : افست از روی چاپ نجف : مطبعه الحیدریه ، 1385ق . = م 1966
عنوان دیگر : رساله ذهبیه
موضوع : پزشکی اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14
موضوع : بهداشت -- متون قدیمی تا قرن 14
موضوع : سلامتی -- متون قدیمی تا قرن 14
رده بندی کنگره : R128/3 /ع 8ر5
رده بندی دیویی : 610/917671
شماره کتابشناسی ملی : م 70-3946
هذا الکتاب ...:
الرساله الذهبیه

دانلود