روضه الواعظین المجلد 1 الی 2
اشاره:
سرشناسه : فتال نیشابوری ، محمدبن احمد، - ق 508
عنوان قراردادی : [روضه الواعظین و بصیره المتعلمین ]
عنوان و نام پدیدآور : روضه الواعظین .../ تالیف محمدبن الفتال النیشابوری ؛ وضع المقدمه محمدمهدی حسن الخراسان
مشخصات نشر : قم : الشریف الرضی ، 1368.
مشخصات ظاهری : 2 ج در یک مجلد
شابک : 2000ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : افست از روی چاپ نجف : المکتبه الحیدریه ، 1386 ه.ق
یادداشت : چاپ دوم : 1375؛ بها: 1500 ریال
موضوع : شیعه -- مقاله ها و خطابه ها
موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14
رده بندی کنگره : BP247/35 /ف 2ر9
رده بندی دیویی : 297/61
شماره کتابشناسی ملی : م 69-881
هذا الکتاب ...:
المجلد 1؛ المجلد 2

دانلود