محمد بن منصور از پدرش نقل می کند که گفته: تعدادی بودیم که در محضر مبارک امام صادق علیه السلام در باب ظهور و قیام حضرت حجت علیه السلام با هم سخن میگفتیم. حضرت رو به ما کرده و فرمودند: در چه موردی بحث می کنید؟ هرگز، هرگز به خدا قسم آنچه را که شما چشم هایتان را به سوی آن کشیده اید واقع نخواهد شد، تا اینکه غربال  شوید. به خدا قسم آنچه را که به آن چشم دوخته اید نخواهد شد ،تا اینکه خوب و بدتان از هم جدا شوید. به خدا قسم، آنچه را که چشمانتان را به سمت آن کشیده اید واقع نخواهد شد، تا  اینکه پاک و تصفیه شوید. به خدا قسم ،آنچه به آن چشم دوخته اید واقع نمی شود مگر بعد از ناامیدی. به خدا قسم، آنچه را که چشمانتان را به طرف آن کشیده اید واقع نمی شود تا زمانی که شخص شقی بدبخت شده وشخص سعید، سعادتمند گردد.

غیبت طوسی صفحه ۵۸۸