الخصال
مشخصات کتاب:
سرشناسه : ابن بابویه، محمد بن علی ، 311- 381ق.
عنوان قراردادی : الخصال . فارسی - عربی
عنوان و نام پدیدآور : الخصال/ تالیف شیخ صدوق (ابن بابویه)؛ ترجمه و توضیحات یعقوب جعفری.
مشخصات نشر : تهران : اندیشه هادی ، 1385.
مشخصات ظاهری : 2ج.
شابک : دوره : 964-8850-10-0 ؛ 10000ریال : ج. 1 : 964-8850-08-9 ؛ 80000ریال: ج. 2 : 964-8850-09-7
یادداشت : فارسی -- عربی.
یادداشت : چاپ دوم.
موضوع : احادیث اخلاقی -- قرن 4 ق.
موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.
موضوع : اخلاق اسلامی
شناسه افزوده : جعفری، یعقوب، 1325 - ، مترجم
رده بندی کنگره : BP248/الف 2خ 6041 1385
رده بندی دیویی : 297/61
شماره کتابشناسی ملی : 1197030
عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد اول ؛ جلد دوم


دانلود